КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

2022-11-09


            КОНСУЛЫН ХУРААМЖ / CONSULAR FEE

          Үйлчилгээний нэр / Type of service

Үйлчилгээний үнэ / Service fee

/SGD/

                                                                    Нэг. ВИЗ

 /Энэтхэг, Вьетнам, Хойд Солонгос, Өмнөд Солонгос, АНУ-аас бусад улс орнууд/

                                                                  One. VISA FEE

  All countries except India, Vietnam, North Korea, South Korea, USA

1

 Орох виз

 Entry  visa

Нэг удаа / Single entry

70

Хоёр удаа / Double

91

2

Дамжин өнгөрөх виз

Transit visa

Нэг удаа / Single entry

35

Хоёр удаа / Double

70

Олон удаа / Multiple

105

3

Олон удаагийн виз

Multiple entry visa

6 сар хүртэлх / Up to 6 months

145

6 сараас 1 жил хүртэлх / From 6 months to 1 year

287

                                           Энэтхэг, Вьетнам, Хойд Солонгос, Өмнөд Солонгос, АНУ

India, Vietnam, North Korea, South Korea, USA

1

 

  Энэтхэг / India

Энгийн / ordinary

 

8

Яаралтай / express

 

49

2

Вьетнам / Vietnam

 

-

35

3

Хойд Солонгос

 Democratic People’s Republic of Korea

-

14

4

Өмнөд Солонгос

The Republic of Korea

-

17

5

АНУ / USA

 

А1 (албаны) / A1 (official)

224

А2 (хэвлэл мэдээлэл) / A2 (press)

224

А3 (албаны, олон улсын байгууллага)

A3 (official and int.orgаnisation)

224

К1 (бизнес) / K1 (business)

224

К2 (жуулчны) / K2 (tourist)

224

Е (суралцах) / E (education)

224

С (хөдөлмөр эрхлэх) / C (labor)

J (шашин) / J (religion)

266

F (гэр бүлийн) / J (family)

H (хувийн) / Н (private)

322

B (хөрөнгө оруулалт) / B (investor)

378

G (цагаачлах) /G (immigration)

322

                                           Хоёр. НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 Two. NOTARY SERVICES

1

Нотариат, итгэмжлэл

Legalization, Power of Attorney

 

Эд хөрөнгийн бус бүх төрлийн гэрээ хэлцэл / All types of non-property agreement, contract

14

Бүх төрлийн итгэмжлэл / Power of Attorney

Эд хөрөнгө хөлслөх, түрээсийн гэрээ

Leasing and renting agreement

2

 

Нотариатын баталгаажуулалт

Notary

Хаягийн тодорхойлт / Letter of Residency

 

 

7

 

Хүүхэд хилээр авч явах тодорхойлт

Letter of attorney to send a child on an international trip

Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх / Certify the authenticity of the copy of the document

 

 

Хуудас тутам

7

 

Each page

7

Баримт бичгийн орчуулгыг гэрчлэх

Certify the translation of the document

Баримт бичгийн гарын үсгийг гэрчлэх

Certify the authenticity of the signature on the document

Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах

Documents related to the establishment of the company

3

Орчуулга

Translation

Бүртгэлийн бичиг баримтын орчуулга

Documents, related to civil registration

Хуудас тутам

7

Each page

7

Гурав. ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙНҮЙЛЧИЛГЭЭ

Three. CIVIL REGISTRATION SERVICE

  1.  

Төрсний бүртгэл / Birth certificate

14

  1.  

 

Гэрлэлтийн бүртгэл / Marriage certificate

14

  1.  

Иргэний шинэчилсэн бүртгэл/ хурууны хээш бүртгэх + үйлчилгээний төлбөр// Civil registration

21

  1.  

Иргэний үнэмлэх / ID card of Mongolia

28

  1.  

Гадаад паспорт/ Foreign passport

70

  1.  

7.

Буцах үнэмлэх / Travel document

Нас барсны бүртгэл / Dealth certificate

 

21

14

           

       -оо0оо-